Rozwody są trudnym i bolesnym doświadczeniem dla małżonków i ich dzieci, zarówno małoletnich, jak i dorosłych. Decyzja o rozwodzie musi być dobrze przemyślana, nie może być podejmowana pod wpływem emocji. W tym trudnym okresie warto udać się po profesjonalną i fachową pomoc prawną, która pomoże ocenić sytuacje w sposób indywidualny, kompleksowy i profesjonalny. Kancelaria Adwokacka Adwokat Sylwia Czech z chęcią odpowie na wszystkie nurtujące pytania dotyczące postępowania rozwodowego i spraw z tym związanych.


Kiedy Sąd orzeknie rozwód?

Sąd orzeka rozwód w sytuacji, gdy pomiędzy małżonkami zerwaniu uległy wszystkie więzi małżeńskie tj.:

  • fizyczna – czyli zanik więzi fizycznych pomiędzy małżonkami, jak również oddalenie się od małżonka.
  • emocjonalna (uczuciowa), duchowa – jej spełnienie oznacza moment, w którym nie darzymy małżonka uczuciami, które kiedyś doprowadziły do nawiązania z nim relacji. To sytuacja w której na pytanie: Czy kocham swojego małżonka, z całą stanowczością i pewnością odpowiemy, że nie.
  • gospodarcza – oznacza prowadzenie oddzielnego gospodarstwa domowego. Możliwa jest również przy wspólnym zamieszkiwaniu ze sobą małżonków, kiedy jednak każdy z nich dysponuje swoim własnym budżetem.


O zupełnym i trwałym rozpadzie pożycia małżeńskiego (jest to warunek konieczny do orzeczenia rozwodu) możemy mówić po spełnieniu wszystkich powyższych warunków.


Są jednak sytuacje, gdy Sąd nie może orzec rozwodu. Stanie się to wtedy gdy:

  • w wyniku orzeczenia rozwodu ucierpiałoby dobro wspólnych, małoletnich dzieci małżonków;
  • orzeczenia rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia (chyba że współmałżonek wyrazi zgodę na orzeczenie rozwodu, a nie będzie to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego).Co to jest separacja?


Nie zawsze problemy w małżeństwie kończą się orzeczeniem przez Sąd rozwodu. Może dojść do sytuacji, w której zasadne będzie orzeczenie separacji. Czym jest zatem separacja? To instytucja prawna, obok rozwodu, która reguluje stosunki pomiędzy małżonkami, gdy nastąpił zupełny (ale nie trwały, jak przy rozwodzie) rozkład pożycia małżeńskiego. Separacja (w przeciwieństwie do rozwodu) daje małżonkom szansę na podjęcie starań o pojednanie się. Orzeczenie przez Sąd separacji ponosi za sobą skutki zbliżone do skutków orzeczenia rozwodu: powstanie ustroju rozdzielności majątkowej, małżonkowie nie dziedziczą po sobie, dziecko urodzone w tym czasie nie korzysta z domniemania pochodzenia dziecka z małżeństwa, następuje wpisanie wzmianki w akcie małżeństwa o orzeczonej separacji. Małżonkowie żyjący w separacji nie mogą zawrzeć innego małżeństwa.

Należy pamiętać, iż sprawa o separację może zakończyć się orzeczeniem przez Sąd rozwodu. Dzieje się tak w przypadku, gdy jeden z małżonków żąda separacji, a drugi rozwodu i to właśnie żądanie tego drugiego Sąd uzna za uzasadnione.Jak napisać pozew o rozwód?


Wymogi, jakie musi spełnić pozew oraz inne pisma procesowe, zostały szczegółowo opisane w Kodeksie postępowania cywilnego. Sprawy rozwodowe są sprawami bardzo osobistymi, co pociąga za sobą wiele emocji i przeżyć. Niekiedy łatwiej jest opowiedzieć adwokatowi bądź radcy prawnemu swoją historię, a profesjonalista będzie wiedział, które z przekazanych informacji mają znaczenie dla sprawy i muszą znaleźć się w pozwie rozwodowym. Adwokat bądź radca prawny może w naszym imieniu przygotować pozew, jak również reprezentować jednego z małżonków na każdym etapie postępowania sądowego.


Do pozwu rozwodowego musimy dołączyć odpis aktu małżeństwa, odpis aktu urodzenia dzieci oraz inne dowody, potwierdzające fakty podniesione w pozwie.Co zawiera wyrok rozwodowy?


Poza orzeczeniem o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód (z orzeczeniem o winie bądź nie) wyrok rozwodowy zawiera jeszcze inne obligatoryjne elementy, w szczególności w sytuacji, gdy małżonkowie mają małoletnie dzieci. Są to kwestie związane z:

  • władzą rodzicielką nad małoletnimi dziećmi stron;
  • ustaleniem miejsca zamieszkania dzieci stron (należy pamiętać, iż każdy człowiek może mieć tylko jedno miejsce zamieszkania);
  • określenie wysokości obowiązku alimentacyjnego na małoletnie dzieci/dziecko;
  • ustalenie prawa do kontaktów rodzica z dzieckiem/dziećmi.


Niezależnie od tego, czy małżonkowie mają małoletnie dzieci, czy też nie, Sąd orzeka też o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania stron, może orzec eksmisję jednego z małżonków, jak również możliwe jest ustalenie obowiązku alimentacyjnego na rzecz małżonka.


Jakie są koszty sprawy o rozwód czy separację?


Wnosząc pozew o rozwód czy separację do Sądu obowiązani jesteśmy uiścić 600 zł opłaty sądowej. Wnosi się ją przelewem lub bezpośrednio w kasie Sądu. Kluczową kwestią jest posiadanie potwierdzenia dokonania tej opłaty.